Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΤΥΡΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ…

Την υποβολή πρότασης από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του Υπουργείο Εσωτερικών, του έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 1.593.562,49€ ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας...


Κατά της απόφασης ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χείλαρης Νικόλαος.

Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και στη κατασκευή νέου στη Δ.Ε. Τυρού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Αναλυτικά η πράξη αφορά:

- Αντικατάσταση τμήματος του κύριου αγωγού διανομής του εσωτερικού δικτύουν ύδρευσης του Τυρού. Συγκεκριμένα προτείνεται η αντικατάσταση των αρχικών 1.140,0 μέτρων του υφιστάμενου αγωγού από την δεξαμενή Τηγάνι μέχρι την είσοδο στον οικισμό. Ο εν λόγω αγωγός είναι κατασκευασμένος από PVC διαμέτρου Φ160 και προτείνεται η αντικατάσταση του με αγωγό από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης ΡΝ10 και ονομαστικής διαμέτρου Φ250. Σύμφωνα και με τους  υδραυλικούς υπολογισμούς η διατομή του υφιστάμενου αγωγού κρίνεται ανεπαρκής τόσο για τις σημερινές καταναλώσεις όσο και για τις μελλοντικές.

- Αντικατάσταση του συνόλου του αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου από την  γεώτρηση Τσέρφος. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε 7.130,00 μ. περίπου. Η αντικατάσταση προτείνεται να γίνει με αγωγό από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης ΡΝ16 και ονομαστικής διαμέτρου Φ225. Ο νέος αγωγός θα εκκινεί από φρεάτιο ρύθμισης-φόρτισης πλησίον της γεώτρησης και θα τροφοδοτεί τη νέα προτεινόμενη δεξαμενή Τηγάνι.

- Κατασκευή όλων των έργων υποδομής για την έδραση και σύνδεση της νέας δεξαμενής Τηγάνι σε γήπεδο περί τα 360,0 μ. βόρεια της υφιστάμενης δεξαμενής. Επισημαίνεται ότι η νέα δεξαμενή θα είναι όγκου περί τα 300,0 κ.μ, υπέργεια, μεταλλικήπροκατασκευασμένη. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι αυτές που αφορούν στην κατασκευή των έργων για την έδραση της νέας δεξαμενής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή καθώς και όλες οι εργασίες για την σύνδεση της νέας δεξαμενής με το δίκτυο, την διασύνδεση της με την υφιστάμενη δεξαμενή Τηγάνι, την κατασκευή της διάταξης υπερχείλισης και εκκένωσης κλπ. Επίσης περιλαμβάνεται τόσο η προμήθεια όσο και η τοποθέτηση της δεξαμενής.

- Κατασκευή του αγωγού σύνδεσης των δύο δεξαμενών (προτεινόμενης και υφιστάμενης) στη θέση Τηγάνι. Ο αγωγός κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης ΡΝ10 και ονομαστικής διαμέτρου Φ160. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε 360,0 μ. περίπου.

- Κατασκευή του νέου εξωτερικού υδραγωγείου από την γεώτρηση Ζενές έως τη νέα προτεινόμενη Δεξαμενή Ζαρίτσι. Συγκεκριμένα το υδραγωγείο περιλαμβάνει την κατασκευή του αντλιοστασίου της νέας γεώτρησης στη θέση Ζενές δυναμικότητας 10 κ.μ./ω, το φρεάτιο ρύθμισης-φόρτισης του αγωγού μεταφοράς από την γεώτρηση μέχρι την δεξαμενή και τον αγωγό μεταφοράς. Ο αγωγός κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης ΡΝ20 και ονομαστικής διαμέτρου Φ90. Το συνολικό μήκος του αγωγού μεταφοράς ανέρχεται σε 2.390,0 μ. περίπου.

- Κατασκευή δεύτερου κλάδου του νέου εξωτερικού υδραγωγείου από την γεώτρηση Ζενές έως την υφιστάμενη δεξαμενή Τηγάνι. Με την κατασκευή αυτού του κλάδου θα  υπάρχει η δυνατότητα να τροφοδοτούνται από τη νέα γεώτρηση εναλλακτικά η προτεινόμενη Δεξαμενή Ζαρίτσι και η υφιστάμενη Δεξαμενή Τηγάνι. Ο αγωγός κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης ΡΝ16 και ονομαστικής διαμέτρου Φ90. Το συνολικό μήκος του αγωγού μεταφοράς ανέρχεται σε 1.200,0 μ. περίπου.

- Κατασκευή όλων των έργων υποδομής για την έδραση και σύνδεση της προτεινόμενης δεξαμενής Ζαρίτσι. Επισημαίνεται ότι η νέα δεξαμενή θα είναι όγκου περί τα 100,0 κ.μ, υπέργεια, μεταλλική προκατασκευασμένη. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι αυτές που αφορούν στην κατασκευή των έργων για την έδραση της νέας δεξαμενής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή καθώς και όλες οι εργασίες για την σύνδεση της νέας δεξαμενής με το δίκτυο, την κατασκευή της διάταξης υπερχείλισης και εκκένωσης κλπ. Επίσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια όσο και η τοποθέτηση της δεξαμενής.

- Κατασκευή του αγωγού σύνδεσης της νέας δεξαμενής Ζαρίτσι με το υφιστάμενο δίκτυο.

Ο αγωγός κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης ΡΝ10 και ονομαστικής διαμέτρου Φ110. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε 210,0 μ. περίπου.

Όλοι οι νέοι αγωγοί θα εξοπλισθούν με τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου (δικλείδες, αερεξαγωγούς, εκκενωτές κλπ) τοποθετημένες εντός κατάλληλων φρεατίων από σκυρόδεμα.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι προτεινόμενοι αγωγοί που τοποθετούνται παράλληλα με την επαρχιακή οδό Άστρους – Λεωνιδίου πρέπει να τοποθετηθούν εντός του δυτικού ερείσματος της οδού. Στο έρεισμα βρίσκεται ήδη τοποθετημένος ο υφιστάμενος αγωγός μεταφοράς από την γεώτρηση Τσέρφος, ο οποίος και προτείνεται να αντικατασταθεί. Ως εκ τούτου ο υφιστάμενος αγωγός θα πρέπει να αποξηλωθεί για να τοποθετηθούν οι νέοι αγωγοί.

Άμεσα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης είναι η εξασφάλιση της επάρκειας του υδρευτικού ύδατος της περιοχής και, συνεπώς, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Δεδομένου ότι η περιοχή παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα, αναμένεται η ενίσχυση του τουριστικού αποθέματος της περιοχής, η αύξηση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής κίνησης και η ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος.