Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ…

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 195.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)...


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2791360237, 2791360203, στα οποία απαντούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κων/να Αθανασοπούλου και Μαριάννα Μάρκου αντίστοιχα.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης:
1. Καθαίρεση των λιθοδομών της πρόσοψης του Κοιμητηρίου, συνολικού μήκους 300,00 μέτρων,
2. Κατασκευή νέων λιθοδομών μιας και δύο όψεων στα σημεία που θα γίνει η καθαίρεση, σε μήκος 300,00 μέτρων και μέσου ύψους 1,20 μέτρων,
3. Ανακατασκευή τσιμεντοστρωμένων διαδρόμων, που φέρουν φθορές,
4. Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου στους διαδρόμους του Κοιμητηρίου, εγκιβωτισμένου με κράσπεδα κήπου.