Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α.ΜΠΟΥΖΑ…

Με απόφασή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης αναθέτει στη θεματική Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μπούζα Κωνσταντέλου Αντωνία του Αργυρίου τους τομείς ευθύνης για το υπόλοιπο της θητείας της Περιφερειακής περιόδου και έως τη λήξη αυτής, ως εξής:


 Έρευνας
 Τεχνολογίας
 Ενέργειας και Βιομηχανίας
 Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας
Έργο της ανωτέρω οριζόμενης θεματικής Αντιπεριφερειάρχη θα είναι και: η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα του συνολικού έργου και δράσεων της Π.Ε. Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός του έργου της Περιφερειακής Αρχής, στο πλαίσιο των ενισχυμένων ευθυνών και αρμοδιοτήτων που καλείται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να επιτελέσει ως ιδιαίτερα σύνθετος και πολύπλοκος Οργανισμός.

Ένεκα τούτου όλα τα έγγραφα Υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας να φέρουν την προσυπογραφή της.